Thành lập Hội đồng Cố vấn Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa ban hành Quyết định số 63/QĐ-HTTS ngày 19/09/2023 thành lập Hội đồng Cố vấn của Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) gồm có 5 thành viên, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 1. Thành lập Hội đồng Cố vấn Câu lạc bộ Sáng tạo Nội dung số Viêt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng Cố vấn):

1. Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng 

2. Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.

3. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân - Ủy viên Hội đồng.

4. Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.

5. Bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. 

Hội đồng Cố vấn thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát và tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động của Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam; đảm bảo các hoạt động theo đúng với định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần thiết thực xây dựng chính sách theo kịp sự phát triển; thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số Việt Nam bắt kịp với xu hướng của thế giới.

Điều 3. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng ban Tổ chức nhân sự, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.
 

HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM