Hướng dẫn nộp hồ sơ

Hoàn thiện đăng ký thông tin dự thi vào Link
Tổng hợp toàn bộ bài dự thi và các tài liệu đính kèm vào 01 link Google Drive. Nếu dự thi nhiều hạng mục cần chia mỗi hạng mục thành một tệp con trong Drive. Đặt chế độ Công khai/View Only để BTC có thể truy cập vào nội dung bài thi. BTC không chịu trách nhiệm nếu không thể truy cập được nội dung.

Điền thông tin dự thi

Nam
Nữ

*Lưu ý: Ảnh tải lên đủ sáng và rõ khuôn mặt, kích thước không vượt quá 5MB

*Lưu ý: Ảnh tải lên đủ sáng và rõ khuôn mặt, kích thước không vượt quá 5MB

BTC sẽ gửi mail xác nhận đăng ký tham gia thành công sau khi nhận được hồ sơ từ 1- 3 ngày.
Lưu ý: Email xác nhận có thể rơi vào spam. Add Zalo của BTC để liên hệ: 033.63.82232